SYNDROOM VAN ASPERGER

Het syndroom van Asperger is een stoornis binnen het autistische spectrum.

Kenmerken van mensen met het syndroom van Asperger zijn onder andere het moeilijk kunnen uiten van eigen emoties en emoties van anderen een plek geven.
Subtiele non-verbale signalen kunnen ze moeilijk opvangen. Ze zijn niet zo heel intuitief en hebben moeite met figuurlijke taal. In gezelschap vinden ze het ingewikkeld de juiste toon of houding te vinden. 
Hierdoor bewegen/gedragen ze zich onhandig binnen de sociale context. Hun sociale beperkingen camoufleren ze door aangeleerd sociaal gedrag te vertonen. Hier zijn ze goed toe in staat, omdat mensen met Asperger dikwijls een gemiddeld tot hoog iq hebben. Ze kunnen dus verbaal wel sterk zijn. Sociale gebeurtenissen voelen ingewikkeld. Hierdoor kunnen mensen met asperger sneller last krijgen van emotionele spanning.

Mensen met syndroom van Asperger zijn dikwijls heel emotioneel,maar vinden dit doorgaans moeilijk om te uiten. Daarbij zijn ze vaak visueel ingesteld en beelddenkers. Ze kunnen zich binnen hun werk heel sterk op 1 ding fixeren.

Kunstzinnige Coaching is heel geschikt voor mensen met asperger. Kunstzinnige coaching stimuleert om emoties te uiten middels kunst en deze ook te plaatsen en te benoemen. Kunstzinnige coaching heeft uitgebreide op maat gerichte oefeningen ontwikkeld, speciaal voor volwassenen en kinderen met het syndroom van Asperger.


AUTISME EN INTIMITEIT

Mannen en vrouwen met het syndroom van Asperger kunnen wel degelijk een verliefd gevoel ervaren. Ze vinden het wel lastiger om dit te uiten en naar buiten te brengen. Hierdoor kunnen ze onbedoeld onverschillig of koel overkomen. Mensen met het syndroom van Asperger ervaren ook in intimiteit en seksualiteit minder echt contact. Soms ervaren ze niet veel bij onder andere bij zoenen,strelen of knuffelen. Ingewikkeld om dan echt het gevoel van ‘samenzijn” te ervaren. De persoon met het syndroom van Asperger richt zich dan het liefste of helemaal op zichzelf of helemaal op die ander, maar nooit tegelijk.

Sexueel gedrag uit bijv. pornofilms kunnen ze overnemen, zonder in de gaten te hebben, dat het bij die ander nogal klinisch of mechanisch aanvoelt. Het fijne gevoel ontbreekt, waardoor de niet-asperger-partner zich gebruikt kan voelen, alsof zij ingezet wordt voor de behoeftes van de partner. Hierdoor kan het soms voelen, alsof het bij deze persoon alleen maar draait om de sex. Een echte verbinding om elkaar te voelen ontbreekt. Daarom kan een persoon die een seksuele relatie heeft met een persoon met het syndroom van Asperger, het gevoel hebben, dat het ontbreekt aan echte intimiteit.

Stimuleren van sociale vaardigheden evenals het versterken van vriendschapsvaardigheden en relationele vaardigheden kunnen de wereld van een persoon met Asperger minder verwarrend maken en zou een prioriteit moeten zijn. Dit stimuleren werkt inzichtelijker en werkt tegelijk mee aan een positiever zelfbeeld en meer eigenwaarde. Deze professionele begeleiding kan niet jong genoeg beginnen. Deze begeleiding voorkomt sneller leermoeilijkheden, sociaal isolement of het aangaan van zinvolle vriendschappen of een relatie.


Vormen van Autisme

PDDNOS

PDDNOS betekent: Pervasive Developmental Disorder. Deze stoornis pddnos heeft wel kenmerken van autisme,deze zijn echter niet zeer uitgesproken,zoals bij autisme. Wel hebben kinderen met Pddnos problemen met hun sociale ontwikkeling, met intuitie en vanzelf situaties inschatten en aanvoelen. Ze hebben in hun sociale omgeving wel contact, maar dit is voor kinderen met pddnos sociaal gezien wat ingewikkelder, hierdoor kunnen zij soms in gezelschap onzeker en bang gedrag gaan vertonen. Sociale interactie maakt hen onzeker, ze missen het overzicht. Deze kinderen hebben veel behoefte aan structuur en regels. Als de normale regels en het ritme verandert of afwijkt van normale gang van zaken, dan raken ze in de war. Ze zoeken juist houvast in structuur en regels.

Kinderen met pddnos hebben daarnaast problemen met hun taalontwikkeling, denkontwikkeling, motorische ontwikkeling en hun zintuiglijke ontwikkeling.

NLD

NLD betekent: Non verbal learning Disabilities en het is een niet verbale leerstoornis. Deze kinderen zijn juist verbaal heel sterk in tegenstelling tot kinderen met pddnos. Deze kinderen hebben meer moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Daarnaast hebben kinderen met nld problemen met aanpassing, probleemoplossend vermogen, sociale interactie en sociaal inzicht, ruimtelijk inzicht. Een geheel overzien is voor deze kinderen ingewikkeld, evenals meerdere activiteiten tegelijk uitvoeren. Kinderen met nld zijn auditief erg gevoelig. soms kan geluid echter ook te sterk binnenkomen. Ze luisteren graag naar verhalen, auditieve informatie kunnen ze goed verwerken. Daarnaast hebben ze een fijn oog voor detail.

MCDD

Dit is een meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis is een onderdeel van pddnos. Het is echter een stoornis die informatieverwerkingsproblemen heeft en tegelijkertijd hebben deze kinderen moeite om hun emoties en hun gedachten te reguleren. Een beetje boosheid wordt al snel woede of razernij en een beetje angst kan uitmonden in paniek. Dit kind kan de wereld als zeer onveilig ervaren. Zodra een situatie in de ogen van het kind complex wordt, dan kan het kind in een enorme angst schieten. Begrenzing en verduidelijking zijn daarom zeer belangrijk. Deze kinderen kunnen ook fantasie en werkelijkheid verwarren en doorschieten in fantasie. Ook deze kinderen hebben moeite met sociale vaardigheden en interactie.


Autisme en Relaties

Mensen met een vorm van autisme zoals het syndroom van Asperger vinden het vaak moeilijk om een partner te vinden. Toch willen zij ook liefde. Mensen met Asperger kunnen daar veel moeite en tijd in steken, toch is het vinden/houden van een partner een probleem.

Jonge volwassenen met het syndroom van Asperger willen graag een ‘romantische’ relatie.

Deze zien ze om zich heen bij vrienden, films of televisie. Hierdoor kunnen ze dan tegelijkertijd weer een vertekend beeld van de liefde krijgen. Ze kunnen bij versierpogingen bijv letterlijk zinnen overnemen, zoals deze in films voorkomen of heel erg hoffelijk overkomen met ‘taal’ uit boeken.

Zij vinden het ingewikkeld om te gaan met de kunst van de romantiek en het flirten, waardoor ze minder vaardigheden beheersen om subtiele signalen uit te zenden of op te pikken. Mensen met het syndroom van Asperger hebben veel meer moeite om een vriendschap of relatie aan te gaan. Ze hebben een vertraging in het weten en aanvoelen van wat anderen denken of voelen/aanvoelen. Het tonen van gevoel en genegenheid is eveneens moeilijk. Een conversatie is ingewikkeld, vooral als het om sociale vaardigheden en emotie/gevoel en empathie gaat. Een onderwerp is voor hun makkelijker. Hierover kunnen ze dan ook ellenlang uitweiden,zonder bijv ongeïnteresseerde blikken op te merken.

Autisme en relaties – beperkingen

Al deze kenmerken beperken de mensen met Asperger in het vinden van een partner. Bij een zoekactie naar het vinden van een partner spelen juist sociale vaardigheden, empathie,delen van gevoelens en emoties juist een rol. Intuïtie ontbreekt. de vaardigheden zijn niet of minder aanwezig en moeten ontwikkeld worden. Een gebaar van sympathie kan persoonlijker opgevat worden,dan dat de bedoeling was. Een glimlach of anderen vormen van aandacht kunnen anders geïnterpreteerd worden. Aangezien een persoon van Asperger moeite heeft met subtiele signalen en soms geen idee heeft, hoe hij/zij een partner kan krijgen, kan het voorkomen, dat ze juist overdreven ‘galant’ of áttent’ kunnen gedragen, precies zoals het dan eigenlijk niet zou moeten, omdat ze daarmee een ander in verlegenheid kunnen brengen. Zelf dachten ze het toch helemaal ‘goed’te doen. Hierdoor kan een persoon met Asperger ook de nodige teleurstellingen oplopen.


Autisme en relaties – echte liefde

Het ontbreekt een persoon met het syndroom van Asperger aan inzicht in zichzelf en aan zelfrespect. Ze laten zich gemakkelijk bedriegen, of geloven letterlijk de mooie woorden van een ander, waardoor ze gewoon gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen vrouwen (mannen) met het syndroom van Asperger niet door mooie woorden of gladde praatjes heen prikken en interpreteren dergelijk gedrag als echte liefde.

Emotie zoals liefde roept vaak veel verwarring op bij personen met het syndroom van Asperger. Het overzichtelijke wereldje kan als ‘verstoord’ voelen en plaatsen van al deze gevoelens is verwarrend. Dikwijls hebben personen met het syndroom van Asperger niet dezelfde behoefte om hun genegenheid te tonen. Een knuffel of handdruk is niet altijd een vanzelfsprekend gebaar.

Als een persoon met het syndroom van Asperger iemand ontmoet van de andere sekse, kan zij overkomen als een stille boeiende man/vrouw. Een stille water met diepe gronden. Vaak gaat een persoon met het syndroom van Asperger op zoek naar een persoon die juist wel intuitief en sociaal is. Zij/Hij kan dan deze tekortkomingen aanvullen.


Hans Asperger

Syndroom van Asperger is genoemd naar de Weense kinderarts Hans Asperger. (1906-1980)

Deze Kinderarts Hans Asperger ontdekte bij 4 jongens een gedragspatroon, waarin het ontbrak aan inlevingsvermogen,eenzijdige conversatie en slechte vaardigheden om vriendschappen te sluiten. Ook waren de kinderen motorisch onhandig. Deze kinderen werden door Hans Asperger kleine professortjes genoemd, omdat ze zeer gefixeerd konden zijn over 1 geliefd onderwerp en hier ook eindeloos over konden uitweiden.

Hans Asperger kon zelf als kind moeilijk vriendschappen sluiten en voelde zich in zijn jeugd erg eenzaam. Helaas overleed Hans Asperger in 1980,nog voordat het syndroom van Asperger erkenning kreeg.

Er zijn onderzoeken gedaan en uit deze onderzoeken komt naar boven dat het syndroom van Asperger erfelijk is. Het Syndroom van Asperger is een pervasieve ontwikkelingsstoornis binnen het autisme. Nog kort geleden werden kinderen/volwassenen met asperger gewoon ‘stil’ genoemd, of éinzelgangers of gewoon op ”zichzelf”. Nu blijkt, dat mensen met asperger zintuiglijke prikkels op een andere manier verwerken in de hersenen.


Asperger Kind

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben veel moeite om hun gevoelens te verwoorden en deze ook een plek te kunnen geven. Hierdoor is de wereld en de sociale interactie voor deze kinderen verwarrend.

Grapjes pakken ze vaak heel letterlijk op, of snappen niet waarom erom gelachen wordt. Taal kunnen ze dus heel letterlijk oppakken en een figuurlijke betekenis moeilijk begrijpen.

Dikwijls voelen ze zich niet goed begrepen. Naar aanleiding van dit onbegrepen gevoel kunnen ze enorm driftig of boos gedrag gaan vertonen. Ouders snappen niet altijd deze heftige reaktie, die volgens de omgeving buiten proportie is. Het kind kan niet verwoorden, waarom hij/zij zo boos werd en hierdoor kan ook tussen de ouders en het kind nog meer ”onbegrip’ ontstaan.

Asperger kind – gedrevenheid

Kinderen met Asperger hebben dikwijls een interesse, waarop ze zich helemaal kunnen fixeren. Buiten dit interessegebied is het kind dikwijls moeilijk te motiveren tot ‘nieuwe’ dingen. Deze kinderen kunnen zo opgaan in die eigen interesse, hier ook over uitweiden tegen mensen in hun omgeving, dat zij nauwelijks merken of in de gaten hebben, dat die ander niet op dezelfde manier geinteresseerd is. Zij gaan zo op in hun gedrevenheid,dat het hun niet opvalt, dat mensen gaan gapen, draaien in hun stoel of andere niet geinteresseerde non-verbale signalen uitstralen die duiden op minder gelijkgestemd enthousiasme.

Asperger kind – sociaal

Kinderen met Asperger hebben dikwijls weinig tot geen vriendjes en zijn graag op zichzelf. Een vriendschap kan bestaan door bijv een gelijkgestemde hobby of interesse, niet zozeer, omdat ze dezelfde gevoelens of emoties delen. Ze praten meestal niet met anderen, maar tegen anderen. De sociale interactie is moeilijker en minder goed ontwikkeld bij deze kinderen.

Aangezien kinderen met het syndroom van Asperger moeite hebben om de sociale interactie te begrijpen, kunnen ze geplaagd worden of buiten de boot vallen. Kinderen met Asperger hebben zeker gevoelens en ervaren ook gevoelens van anders zijn en afwijzing binnen groepverband, al beseffen ze niet altijd, wat de oorzaak hiervan is. Tijdens de ontwikkeling naar de puberteit kunnen kinderen hier opeens ook meer moeite mee krijgen,omdat er dan ook meer sociale codes ontstaan.

Asperger kind – intelligentie

In hun manier van praten kunnen ze ouder/volwassener overkomen, dan leeftijdsgenoten. Verbaal kunnen ze dus goed ontwikkeld zijn. Ook hebben deze kinderen meestal een redelijk hoge intelligentie en een goed geheugen.


Syndroom van Asperger Pubers en Adolescenten

De lat ligt wat hoger, de wereld wordt voor een puber of adolescent met het syndroom van Asperger steeds ingewikkelder. Ook sociaal gezien. Er wordt meer verwacht. Er wordt aangenomen dat oudere kinderen onafhankelijker en meer zelfredzaam zijn. Vriendschappen veranderen, zijn nu meer gebaseerd op complexe interpersoonlijke vriendschappen en minder (zoals op jongere leeftijd) op praktische behoeften.

Pubers en adolescenten gaan meer gaan delen omtrent persoonlijke gevoelens, zoals bijv verliefdheden. Omgeving is hier dan al vaak intenser of meer mee bezig, dan een ouder kind met het syndroom van asperger. Groepsdruk, uitgaan, sociale interactie gaan dan een nog grotere rol spelen. Dingen waarmee een persoon met het syndroom van Asperger vaak minder mee bezig is en er des te sterker mee geconfronteerd wordt.

Ook wordt er meer verwacht omtrent het nemen van zelfstandige besluiten. Er wordt verwacht,dat ze hun eigen leven vorm geven, initiatieven of sociale contacten spelen een grotere rol. Dat maakt het geheel voor een persoon met het syndroom van Asperger complexer.

Kinderen/volwassenen met het syndroom van Asperger hebben moeite met veranderingen. Ze hebben vaste routines en structuren in hun leven. Daarvan afwijken bezorgt hen vaak onrust en angst. Ze houden alles het liefste bij het oude vertrouwde patroon.


Syndroom van Asperger Behandeling

Het syndroom van Asperger is niet te genezen. Het is ook eigenlijk beter om te spreken over begeleiding, want met deskundige begeleiding kunnen wel levensvoorwaarden en functioneren verbeterd worden!

Het is belangrijk, dat ouders en omgeving op de hoogte zijn van het Syndroom van Asperger. Ook is het erg goed voor het kind/volwassene zelf, om om te leren gaan met Asperger. Het syndroom van Asperger verdwijnt niet, maar er is nog wel veel te leren. Daarom is een goeie professionele begeleiding belangrijk.

Syndroom van asperger behandeling is dus een vorm van professionele begeleiding waarin gewerkt wordt aan een positief zelfbeeld, acceptatie en zelfacceptatie.

Een insteek van de Praktijk voor Kunstzinnige coaching is; om de positieve kwaliteiten te leren herkennen en te erkennen, zodat niet alleen de nadruk gelegd wordt op tekortkomingen. Daarnaast wordt gewerkt worden aan het leren omgaan/oefenen van sociale interactie, contactuele vaardigheden en communicatie middels onder andere rollenspelen. Het werken met emoties,leren herkennen en benoemen van emoties,verbale en non-verbale signalen leren opmerken. Ook versterking van eigenwaarde en zelfvertrouwen is van belang. Daarnaast is stimulatie van zelfstandigheid en het nemen van initiatieven een werkpunt voor pubers en adolescenten.